Chat with us, powered by LiveChat

Konkurs (nie tylko) dla copywriterów – napisz artykuł i wygraj zegarek

Regulamin Konkursu

§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest właściciel sklepu internetowego www.ZegarkiCentrum.pl firma ZEGARKICENTRUM.PL SŁAWOMIR LANGOWSKI NIP: 5832624340 , REGON: 221100555 Janusza Henryka Derdowskiego 8A/1 80-319 Gdańsk
2. Koordynatorem konkursu jest www.ZegarkiCentrum.pl, który jest jednocześnie fundatorem nagród.
3. Celem Konkursu jest promocja marki ZegarkiCentrum.pl oraz oferty sklepu dostępnej pod adresem www.ZegarkiCentrum.pl
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem; wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.
6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://zegarkicentrum.pl/konkurs-nie-tylko-dla-copywriterow-napisz-artykul-i-wygraj-zegarek/
7. Przez przystąpienie do Konkursu, każdy Uczestnik oświadcza, że zwalnia ogłoszeniodawcę z wszelkiej odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.

§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Koordynatora tudzież ich małżonkowie, rodzice i dzieci.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie artykułu na temat marki lub modelu zegarków dostępnych w ZegarkiCentrum.pl i wysłanie go na adres: kontakt@zegarkicentrum.pl. Długość tekstu nie może być krótsza niż 5 tysięcy znaków bez spacji.
4. Tym samym osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na publikowanie nadesłanej pracy przez ZegarkiCentrum.pl na stronie sklepu jak i innych lokalizacjach wskazanych przez Organizatora, nie zależnie od wygranej (lub jej braku) w konkursie. Jednocześnie autor tekstu zrzeka się dodatkowych profitów wynikających z praw autorskich jak również wyraża zgodę na ewentualną edycję nadesłanego tekstu w celu podniesienia jego jakości lub dostosowania jej do standardów strony jak np. wprowadzenie odpowiednich linków. Autor przyznaje tym samym ZegarkiCentrum.pl wyłączne i nieograniczone prawo do dysponowania nadesłanym tekstem.
5. Wszystkie osoby, które nadeślą pracę konkursową automatycznie biorą udział w konkursie, akceptują regulamin i zgadzają się na przetwarzanie danych w celach konkursowych.
6. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których użytkownicy biorą udział w konkursie.

§3. Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 01.12.2020 roku do 31.01.2021 r. do godziny 23:59.
2. Zwycięzca wyłoniony zostanie przez komisję składającą się z pracowników ZegarkiCentrum,pl spośród osób, które spełnią wymogi konkursu – napiszą artykuł o długości minimum 5 tysięcy znaków bez spacji na temat marki lub modelu zegarka dostępnego w ZegarkiCentrum.pl Artykuł przesłać należy na adres mailowy: kontakt@zegarkicentrum.pl
3. Pierwszą nagrodą w konkursie jest jeden z dwóch zegarków ze specjalnej edycji Timex dla ZegarkiCentrum.pl. Zwycięzca może wybrać jeden z dwóch modeli (https://zegarkicentrum.pl/timex-timex-dla-zegarkicentrum-pl-tw2t35268/ lub https://zegarkicentrum.pl/timex-kolekcja-specjalna-dla-zegarkicentrum-pl-tw2r49100br-zegarek-damski/ )
Drugie miejsce – voucher o wartości 200zł na zakupy w ZegarkiCentrum.pl. 3 miejsce voucher o wartości 100zł na zakupy w ZegarkiCentrum.pl.
4. Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę artykułów nie później niż do 31.01.2021 do godziny 23:59. Spośród osób, które nadeślą artykuły wyłonione zostaną osoby zwycięskie.
5 Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z konkursu w danej sesji dobowej lub wykluczeniem uczestnika całkowicie z Konkursu, jeżeli jego udział jest sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem w tym narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa autorskie, zawiera słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, nawołuje do przemocy, obraża osoby trzecie lub zawiera link prowadzący do stron zawierających treści opisane w niniejszym punkcie oraz Uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie działania w sprzeczności z zasadą fair-play np. spam, promowanie konkurencji, czy obrażanie pracowników sklepu.
7. Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje na podstawie decyzji Organizatora wykluczony z udziału w Konkursie decyzję ostateczna podejmuje Organizator. Wykluczenie może nastąpić na każdym etapie Konkursu.

§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o zwycięstwie w wiadomości mailowej oraz ogłoszeni na tablicy FanPage ZegarkiCentrumpl. W ciągu 2 dni od dnia zakończenia konkursu (31.01.2021r. 23:59). W odpowiedzi wiadomość z werdyktem zobowiązani są w terminie 48 godzin wysłać wiadomość zwrotną do nadawcy, w której podadzą: adres pocztowy na jaki należy dostarczyć im nagrodę, numer telefonu (wyłącznie do kontaktu z kurierem). Po otrzymaniu nagrody zwycięzcy zobowiązują się do przesłania mailowego oświadczenia iż otrzymali nagrodę.
2. Niepodanie jakichkolwiek danych o których mowa w §4 pkt.1 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
3. Zwycięzca Konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
4. W przypadkach o którym mowa w §4 pkt. 2 i 3 nagroda pozostaje własnością Organizatora.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.
6. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
7. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania Poczty Polskiej i kuriera.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn po stronie Uczestnika.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, co do którego powziął uzasadnione podejrzenie, o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem, w tym manipulowanie wynikami, posługiwanie się fałszywymi danymi, obrażanie osób trzecich czy plagiat.

§5. Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do codziennej zmiany listy nagród głównych, wraz ze zmianą edycji konkursu, w dowolnym zakresie. Zmiana każdorazowo dotyczy nowej edycji konkursu.
§6. Kontakt, reklamacje.
1. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy
kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: sklep@zegarkicentrum.pl.
2. Wszelkie reklamacje w związku z Uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Decyduje data stempla pocztowego lub data nadania listu.
3. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Reklamacja musi mieć postać pisemną, zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika, dokładny opis reklamacji i jej uzasadnienie.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
6. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w sporach dotyczących procedury wyłaniania zwycięzców.

§7.Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Uczestnika konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, naruszenie powszechnie obowiązujących praw, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich. Jednocześnie zaświadcza, że jest jedynym autorem nadesłanej pracy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie nagrody: błędy leżące po stronie Uczestnika konkursu, niezawinione przez Organizatora pominięcie, utratę zgłoszeń, a także za opóźnienia z wyłonieniem Zwycięzcy i publikacją wyników oraz kwestie wynikające §7 pkt. 2
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie
trwania Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz daty i godziny
publikacji wyników Konkursu.
6. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator.
7. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z nim związanych jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi awaria techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa lub siła oraz innych niezależnych od Organizatora przyczyn. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje na FanPage sklepu ZegarkiCentrum.pl na Platformie facebook oraz na stronie regulaminu konkursu..
10. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy Regulamin nie narusza zasad korzystania z Platformy Facebook.

 

Specjalnie dla Ciebie!
Dopasowane do Twoich preferencji produkty, zniżki i informacje o nowościach.

Jeśli chcesz otrzymywać od nas e-maile, zostaw nam swój adres: