Chat with us, powered by LiveChat

Konkurs Michael Kors

Regulamin Konkursu
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest właściciel sklepu internetowego www.ZegarkiCentrum.pl firma MINI MAX E.M.J.S. LANGOWSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Ciasna 7/8, 80-111 GDAŃSK NIP5833145096.
2. Koordynatorem konkursu jest www.ZegarkiCentrum.pl, zaś fundatorem nagród jest Fossil Poland
3. Celem Konkursu jest promocja marki Michael Kors oraz oferty sklepu dostępnej pod adresem www.ZegarkiCentrum.pl
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Przed wzięciem udziału w Konkursie użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem; wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Konkursu.
6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://zegarkicentrum.pl/konkurs-michael-kors
7. Przez przystąpienie do Konkursu, każdy Uczestnik oświadcza, że zwalnia serwis Facebook z wszelkiej
odpowiedzialności związanej z przeprowadzeniem Konkursu.
§2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Koordynatora tudzież ich małżonkowie, rodzice i dzieci.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest polubienie profilu zegarkicentrumpl na Facebooku oraz dodanie komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na pytanie: Dlaczego to Ty masz wygrać zegarek Michael Kors MK6641 oraz oznaczeniem 2 osób, które zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
4. Tym samym osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na publikowanie przez ZegarkiCentrum.pl na tablicy informacji o nowościach, promocjach i innych konkursach organizowanych przez ZegarkiCentrum.pl
5. Wszystkie osoby, które spełnią powyższe warunki – odpowiedzią na pytanie: Dlaczego to Ty masz wygrać zegarek Michael Kors MK6641 i polubią profil ZegarkiCentrum.pl na FB oraz oznaczą 2 osoby, którą zapraszają do wzięcia udziału w konkursie automatycznie biorą udział w konkursie i zgadzają się na przetwarzanie danych w celach konkursowych. 
6. Organizator i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci, za pośrednictwem których użytkownicy biorą udział w konkursie.
§3. Zasady i przebieg konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 04.02.2019 roku do 10.02.2019r. do godziny 23:59.
2. Zwycięzca wyłoniony zostanie przez komisję składającą się z pracowników ZegarkiCentrum,pl oraz Fossil Group Poland spośród osób, które spełnią wymogi konkursu. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci zegarka Michael Kors MK6641
3. Każdy fan może dodać dowolną ilość komentarzy #konkursmichaelkors
4. Administratorem danych osobowych Konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika z konkursu w danej sesji dobowej lub wykluczeniem uczestnika całkowicie z Konkursu, jeżeli jego udział jest sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem w tym narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa autorskie, zawiera słowa powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, nawołuje do przemocy, obraża osoby trzecie lub zawiera link prowadzący do stron zawierających treści opisane w niniejszym punkcie oraz Uczestników, wobec których zajdzie podejrzenie działania w sprzeczności z zasadą fair-play np. spam, promowanie konkurencji, czy obrażanie pracowników sklepu.
6. Z chwilą stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik zostaje na podstawie decyzji Organizatora wykluczony z udziału w Konkursie decyzję ostateczna podejmuje Organizator. Wykluczenie może nastąpić na każdym etapie Konkursu.
 
§4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród
1. Zwycięzcy nagród zostaną poinformowani o zwycięstwie w wiadomości oraz ogłoszeni na tablicy FanPage ZegarkiCentrumpl. W ciągu 2 dni od dnia zakończenia konkursu. W odpowiedzi na post z werdyktem zobowiązani są w terminie 48 godzin wysłać wiadomość zwrotną do nadawcy, w której podadzą: adres pocztowy na jaki należy dostarczyć im nagrodę, numer telefonu (wyłącznie do kontaktu z kurierem). Po otrzymaniu nagrody zwycięzcy zobowiązują się do przesłania mailowego oświadczenia iż otrzymali nagrodę.
2. Niepodanie jakichkolwiek danych o których mowa w §4 pkt.1 skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
3. Zwycięzca Konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
4. W przypadkach o którym mowa w §4 pkt. 2 i 3 nagroda pozostaje własnością Organizatora.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent finansowy.
6. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.
7. Zobowiązanie Organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym Regulaminie obejmuje tylko i wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora działania Poczty Polskiej i kuriera.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn po stronie Uczestnika.
10. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu jak i po jego zakończeniu odmówić wydania nagrody w odniesieniu do Uczestnika, co do którego powziął uzasadnione podejrzenie, o działaniu sprzecznym z niniejszym Regulaminem, w tym manipulowanie wynikami, zakładanie dodatkowych kont na Platformie Facebook, obrażanie osób trzecich.
§5. Nagrody
1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fossil Poland
2. Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo do codziennej zmiany listy nagród głównych, wraz ze zmianą edycji konkursu, w dowolnym zakresie. Zmiana każdorazowo dotyczy nowej edycji konkursu.
§6. Kontakt, reklamacje.
1. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem należy
kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu email: sklep@zegarkicentrum.pl.
2. Wszelkie reklamacje w związku z Uczestnictwem w Konkursie powinny być przesłane listem poleconym bądź pocztą elektroniczną na adres Organizatora w trakcie trwania konkursu jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Decyduje data stempla pocztowego lub data nadania listu.
3. Reklamacja zgłoszona po tym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
4. Reklamacja musi mieć postać pisemną, zawierać imię i nazwisko, adres Uczestnika, dokładny opis reklamacji i jej uzasadnienie.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
6. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo do odmowy udziału w sporach dotyczących
procedury wyłaniania zwycięzców.
§7.Postanowienia końcowe
1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązującego prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe poniesione przez Uczestnika konkursu w wyniku wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody.
2. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, naruszenie powszechnie obowiązujących praw, praw autorskich, prawa do wizerunku osób trzecich.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na przyznanie albo nieprzyznanie nagrody: błędy leżące po stronie Uczestnika konkursu, niezawinione przez Organizatora pominięcie, utratę zgłoszeń, a także za opóźnienia z wyłonieniem Zwycięzcy i publikacją wyników.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, również w trakcie
trwania Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz daty i godziny
publikacji wyników Konkursu.
6. Wątpliwości powstałe w trakcie trwania Konkursu dotyczące jego zasad rozstrzyga Organizator.
7. Prawem właściwym dla Konkursu jest prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z nim związanych jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, jeżeli konieczność tę wymusi awaria techniczna, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, zmiana prawa lub siła oraz innych niezależnych od Organizatora przyczyn. O ewentualnym odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje na FunPage sklepu ZegarkiCentrum.pl na Platformie facebook.
10. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany
z serwisem Facebook. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania, skargi, itp.) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Platformy. Niniejszy Regulamin nie narusza zasad korzystania z Platformy Facebook.

Specjalnie dla Ciebie!
Dopasowane do Twoich preferencji produkty, zniżki i informacje o nowościach.

Jeśli chcesz otrzymywać od nas e-maile, zostaw nam swój adres: