Chat with us, powered by LiveChat

konkurs-rosefield

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie mikołajkowym.
2. Konkurs jest prowadzony poprzez profil na Facebooku @Zegarkicentrumpl
3. Organizatorem konkursu jest firma MINI MAX E M J S LANGOWSCY z siedzibą w Gdańsku ul. Ciasna 7/8 80-111 Gdańsk. NIP: 5833145096; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest PHU Jubiler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13 02-822 ; NIP: 5261032125; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000050320.
6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook,
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1.Konkurs obejmuje wykonanie zadania: Zamieszczenie w serwisie Facebook w komentarzu do konkursowego postu zdjęcia lub grafiki ilustracji, do której pasuje zegarek Rosefield WEGR-W75 oraz polubienie Fanpage ZegarkiCentrum.pl Najciekawszy komentarz nagrodzimy zegarkiem marki Rosefield”.
2. Ustala się następującą datę publikacji postu konkursowego: 19.02.2020 r.
3. Przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi zgłoszenia udziału w konkursie.
4. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie musi posiadać prawa autorskie do publikowanych treści.
5. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą odpowiedzi, 1 (słownie: jeden) najciekawszy komentarz, którego autor otrzyma zegarek marki Rosefield.
6. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
7. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 01.03.2020r. do godz. 23.59.
8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Organizatora. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na profilu Zegarkicentrumpl pod adresem:
https://pl-pl.facebook.com/Zegarkicentrumpl Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców Zegarkicentrumpl z siedzibą w Gdańsku ul. Ciasna 7/8 80-111. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook https://pl-pl.facebook.com/Zegarkicentrumpl w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
9. Nagrodą w konkursie jest zegarek Rosefield.
10. Organizator przyzna nagrodę 1 uczestnikowi, a wyniki opublikuje w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Zegarkicentrumpl nie później niż 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
11. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
12. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do pojawienia się w firmie Zegarkicentrumpl i odebraniu nagrody osobiście wraz z dowodem osobistym.
13. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 w ciągu 3-ech dni od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
14. Nagroda przyznana w Konkursie musi zostać odebrana osobiście, o którym mowa w pkt. 12.
15. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do wszystkich projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikom z najlepszymi pracami konkursowymi, o której mowa w pkt. 1.


IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku, tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Instagramie,
c) zablokowania konta użytkownika na Instagramie,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu firma Zegarkicentrumpl z siedzibą w Gdańsku ul. Ciasna 7/8 80-111 Gdańsk; Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora.
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie obowiązywał do dnia 04.03.2020 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Specjalnie dla Ciebie!
Dopasowane do Twoich preferencji produkty, zniżki i informacje o nowościach.

Jeśli chcesz otrzymywać od nas e-maile, zostaw nam swój adres: